Historie Mysliveckého spolku Plužná

Novodobá historie myslivců v Plužné vznikla odtržením od Mysliveckého sdružení Čistá a založením Myslivecké sdružení Plužná.Stanovy MS byly schváleny členskou schůzí dne 31.10.1992 a ministerstvem vnitra 13.11.1992 pod č.j.VSC/1-16305/92-R.Honitba o výměře 613ha (334ha zeměděl.půda,256ha les,23ha ost.pl.) byla schválena OÚ v Mladé Boleslavi dne 17.3.1993 č.j.1656/92.Smlouva o výkonu práva myslivosti s honebním společenstvem byla uzavřena na dobu 10ti let od 1.4.1993 do 31.3.2003 za roční nájemné 1839.-Kč.

Zakládajícími členy byli           Bůta Otakar               předseda

                                                   Blecha Luboš st.       Myslivecký hospodář

                                                   Valenta Otakar            jednatel

                                                   Müller Arnošt             pokladní

                                                  Grolmus Miroslav      předseda KRK

                                                  Blecha Luboš ml.      

Členskou schůzí dne 8.9.2015 se přejmenovalo Myslivecké sdružení na Myslivecký spolek,zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L,vložce č.4292.Spolek hospodaří na výměře 663ha honitby s platnou smlouvou s honebním společenstvem do roku 2023.Od obce má MS pronajatou bývalou hasičárnu,kde se schází pravidelně každý měsíc.

                                                Křivánek Tomáš            předseda

                                                Grolmus Marek              místopředseda

                                                Grolmus Miroslav          myslivecký hospodář

                                                Svárovská Alena            finanční hospodář

                                                Fidrant Jiří                      předseda kontrolní komise

                                                Blecha Luboš ml.          člen kontrolní komise

                                                Plaňanský František      člen kontrolní komise

                                                Blecha Luboš st.

                                                Nypl Martin

                                                Grolmus Václav

Host:                                      Stejskalová Markéta

 

Myslivecký spolek pořádá dvě velké akce v roce a to Pluženskou kolovou a Poslední leč.Pluženské kolové se účastní okolo 100 cyklistů a na Poslední leč  vždy vyprodáme hostinec U kapličky.

Obci pomáháme s uklízením příkopů a spolupořádání  a sponzorování různých akcí (sportovní turnaje,dětský den apd.)

Myslivost není jen lov zvěře,je to také celoroční práce dobrého myslivce.Péče o zvěř a praktické naplňování všech důležitých chovatelských zásad,kterými vyjadřují naši členové svůj vztah k přírodě.

Naši členové spolku považují lásku a úctu k naší přírodě a myslivosti za projev svého zodpovědného přístupu k životu.